Samhällsföreningen Resö-Galtö

Föreningsinformation och stadgar

Samhällsföreningens stadgar säger att vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

1. Tillhandahålla medlemmarna lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings-, och annan verksamhet, samt 
2. bedriva annan med ovanstående sammanhängande förenlig verksamhet.

Vid fullföljandet av sitt ändamål skall föreningen även främja förutsättningarna för åretruntboende på Resö och Galtö.

Vi har valt att begränsa möjligheterna till medlemskap i Samhällsföreningen Resö-Galtö till fysiska personer mantalsskrivna i Tanums kommun, samt till företag och föreningar med säte i Tanums kommun. Vi hoppas att vi kan få våra sommargästers förståelse för detta. I alla andra sammanhang är vi en minoritet som inte kan göra vår röst hörd. Vi bofasta påverkas dagligen av de förutsättningar som råder i bygden och bör därför ha beslutanderätt i den förening som har till uppgift att verka för att främja förutsättningarna för ett fortsatt hållbart åretruntboende. Vi vet att många sommargäster delar våra åsikter och gärna stödjer oss med både det ena och det andra. Vi har därför valt att vika en styrelseplats i föreningen till en representant för våra sommargästers förening.

Samhällsföreningen för Resö och Galtö arbetar med många frågor. Infrastruktur och boende är två av de viktigaste frågorna. Det gäller inte bara vägen utan även andra sätt för kommunikation. Frågan om fiberanslutning har vi lyft över till en egen ekonomisk förening. Vi bearbetar ständigt trafikverket och kommunen angående standarden på vår väg ut till Resö. Vi behöver små lägenheter till rimlig kostnad till våra ungdomar. Vi behöver även serviceboende för våra äldre. Förutom detta så driver vi Resö Hamnmagasin och sköter hamnen på entreprenad åt kommunen. Butiken, Handlarn Resö, är särskilt viktig för alla som bor och vistas i området och samhällsföreningen tillhandahåller lokaler för detta ändamål. Vi är också delaktiga i förvaltningen av Kosterhavets Nationalpark. Så småningom kommer den södra entrén till Nationalparken att uppföras på Resö. Vi samverkar med Tanums kommun om en ny detaljplan för Resö hamnområde, där bland annat en ny angöringsbrygga för gästande båtar samt turbåtar ingår.

Adressuppgift
Samhällsföreningen Resö - Galtö ekonomisk förening Hamnholmen, 457 97 Resö

Postgiro 4012662-5, Bankgiro 5269-4452, Organisationsnr 769604-7732

För frågor om medlemskap kontakta oss i Samhällsföreningens Styrelse.